Á.Sz.F.

Hatályos: 2019.01.03. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a matracweb.hu internet címen található weboldalon közölt szolgáltatások igénybevételének feltételeit (továbbiakban: „Weboldal” és „ÁSZF”).
 

I. A Weboldal üzemeltetője


Matrac Profi Kft.
Székhely: 2141 Csömör Tücsökdomb u. 18.
Adószám: 22775854-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-139278

 

II. Tárhely szolgáltató

(továbbiakban megbízott Partner), székhelye, és e-mail címe:
Bakos István egyéni vállalkozó., 2310 Szigetszentmiklós, Komáromi utca 68/b., info@matracweb.hu
A megbízott partner működteti a matracweb.hu oldalt.
 

III. Az ÁSZF hatálya 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Weboldalon közölt bármely szolgáltatás igénybevételére.
A Weboldalon való regisztrációval, illetve a hírlevélre való feliratkozással, valamint a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás megrendelésével, a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. 

IV. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél

A szolgáltatásokat igénybe veheti bármely, nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, és ezzel saját felhasználói fiókot/identitást hoz létre (továbbiakban: „Felhasználó”). A Weboldalt vásárlásra, kiskorúak nem használhatják.

Vásárlás az alábbi két módon lehetséges:

Regisztrációval: Az oldalon található „Fiók létrehozása” funkciót használva, a regisztrációs adatlap mezőinek megfelelő kitöltése esetén, a matracweb.hu a Felhasználó által választott jelszavat biztosítja a Felhasználó számára a Weboldalra történ bejelentkezéshez. A megadott adatokat az adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Regisztráció nélkül: Ebben az esetben a Felhasználó fiókot nem hoz létre, ezért a fiók által biztosított funkciókat nem használhatja. Vásárlásonként kell, hogy megadja a vásárláshoz szükséges adatait.

A Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért a Matrac Profi Kft. és a megbízott Partner nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, kérésére a weboldal üzemeltetője(megbízott partner) új jelszót bocsát a rendelkezésére. A jelszó átadásából, jogtalan felhasználásából eredő károkért a működtető felelősséget nem vállal.

Regisztráció nélkül nem lehet feliratkozni a weboldal hírlevelére. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni (a felhasználói fiók Hírlevél funkciójával), azonban a szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges.
 

V. A szolgáltatások leírása

A Weboldal a webshopok általános rendjét követő, olyan honlap, amely a Felhasználók számára lehetővé teszi, a Weboldalon közzétett termékek online megvásárlását.

A Weboldalon eladásra kínált termékeket minden estben a Matrac Profi Kft. biztosítja. A termékek eladásának folyamatát a matracweb.hu weboldal biztosítja.
 

VI. A szerződés létrejötte

A Felhasználó a Weboldalon ráutaló magatartással, a 'Rendelés véglegesítése oldalon a -Mehet' gombra kattintással jelezheti a termék megvásárlására vonatkozó szándékát, amely a Matrac Profi Kft. ajánlatának elfogadására irányuló jognyilatkozatnak minősül. A megbízott partner az ajánlat elfogadását elektronikusan rögzíti és azt a Matrac Profi Kft. azonnal rendelkezésére bocsájtja a kiszolgálás indítása céljából.

A szerződés a Matrac Profi Kft. és a Felhasználó között az ajánlat Felhasználó által történő elfogadása elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Felhasználóval megkötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, az iktatásra sem a Matrac Profi Kft-nél sem a megbízott Partnernél nem kerül. A szerződéskötés nyelve a magyar.
Az ajánlat elfogadása esetén (vásárlás) a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap email-ben.
Akciós termék rendelésénél, vásárlásánál, (készlet kifogyás esetén) a Matrac Profi Kft. egyoldalúan elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a vásárló által befizetett összeg visszajár.

VII. Ajándék utalványok és azok felhasználása

A Felhasználó az emailben megkapott előtte, megvásárolt és kifizetett ajándékutalványt harmadik személynek személynek átadhatja vagy vásárlásnál saját maga felhasználhatja.
Az ajándék utalvány a matracweb.hu webáruházban történő vásárláskor használható föl.
Az érvényességi idő lejártát követően az utalvány többé nem használható fel. Az utalvány készpénzre nem váltható. Amennyiben a Felhasználó olyan termék(ek)et vásárol, amelynek értéke nem éri el az ajándék utalvány névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre. Az ajándékutalvány átruházható harmadik személyekre. Az ajándékutalvány átadásából, elvesztéséből, jogtalan felhasználásából eredő károkért a Matrac Profi Kft. és a megbízott partner felelősséget nem vállal.
Az ajándékutalvány lejárati ideje után, amennyiben az ajándékutalvány nem került felhasználására, Felhasználónak semmilyen követelése nem lehet sem a Matrac Profi Kft. sem a megbízott partner irányában.

VIII. A Szolgáltatások ára, fizetési feltételek

A Weboldalon a Termékek mellett az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők.

A Szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Matrac Profi Kft. és a megbízott partner szabadon élhet. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt Szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a megbízott partner minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Matrac Profi Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Matrac Profi Kft. felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. 

A Felhasználó a termékekért a matracweb.hu oldalon felsorolt fizetési módok használatával fizethet.
Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a 'Fizetés átutalással' gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a Szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az igénybe venni kívánt Szolgáltatás és a Felhasználó beazonosítását. Banki átutalás esetén a felhasználó csak abban az esetben jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, amennyiben a Szolgáltatás Weboldalon meghatározott ára minden banki költség levonása után a megadott bankszámlára megérkezik. Felhasználó a banki átutalás közlemény rovatába köteles a Weboldalon használt felhasználónevét is feltüntetni.

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó „Bankkártyás fizetés” gombra kattintást követően teljesítheti a fizetést. Bankkártyával való fizetéshez bármilyen, CNP tranzakcióra alkalmas dombornyomott, vagy Visa Electron bankkártya felhasználható. (Jelenleg a bankártyás fizetés elindításáig hatályon kívül.)

 

IX. Szellemi tulajdon

A Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Matrac Profi Kft., illetve Megbízott partnere kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma, megjelenítése, a Weboldalt működtető szoftverek és az adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Matrac Profi Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

X. A szavatossági felelősség korlátozása

A Felhasználó a termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényeivel, illetve a Szolgáltatás igénybevételéből eredő kártérítési és egyéb igényeivel a Matrac Profi Kft. szemben léphet fel.

A megbízott Partner a termékek leírását teljes mértékben a Matrac Profi Kft. által nyújtott információk változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós termék között különbség mutatkozik, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Matrac Profi Kft. terheli.
 

XI. A Felhasználó felelősség

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a megbízott Partnerrel szemben a megbízott Partner által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a megbízott Partner a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott. Felhasználó a megbízott Partner előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben a megbízott Partner tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a megbízott Partner a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén a megbízott Partner jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni. Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

XII. Adatkezelés, adatvédelem

A Matrac Profi Kft. és a megbízott Partner a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli, amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adja. 

 

XIII. Elállás

A Matrac Profi Kft. címzett, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint gyakorolt elállás esetén a Partner írásban értesíti a Matrac Profi Kft. elállásról. A Matrac Profi Kft. az elállást követő 14 napon belül visszafizeti a Felhasználó által megfizetett előleget. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Matrac Profi Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

XIV. Egyéb kikötések

A Matrac Profi Kft. tájékoztatja a Weboldal használóit, hogy szolgáltatásával kapcsolatban panaszokat a honlapján található „Kapcsolat” link alatti formákban (ügyfélszolgálaton emailben vagy telefonon nyitvatartási időben) fogadja.

 A Matrac Profi Kft. a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(8) bekezdései szerint kezeli.

Amennyiben a Matrac Profi Kft. panaszt elutasító álláspontjával a Weboldal használója nem ért egyet, az illetékes békéltető testülethez fordulhat (Budapesti Békéltető Testület, levelezési címe:  1253 Budapest, Pf.: 10.)

A Weboldal használatával kapcsolatos vitarendezés módja a fenti. A Matrac Profi Kft. Egyéb igénybevételi lehetőség alá nem veti magát.

A megbízott Partner, fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A megbízott Partner nem felel semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A megbízott Partner bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A megbízott Partner a módosított ÁSZF-et a Weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé, és az arra feliratkozott Felhasználókat hírlevélben is értesíti. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig a Termék megvásárlásakor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni.

Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Felhasználók tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 

XIV. Adattovábbítási nyilatkozat (online fizetéshez jelenleg hatályon kívül a bankkártyás fizetés elindításáig)

Elfogadom, hogy a Matrac Profi Kft. által a matracweb.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 
Budapest, 2014. szeptember 29.
 

 

Matrac Profi Kft.